Pozorovali jste UFO?

Pokud jste pozorovali neznámý létající objekt, tedy UFO a chcete toto pozorování nahlásit jste na správném místě. Pokud jste však zatím žádný neznámý objekt nepozorovali, ale chcete se dozvědět více o tom jak, se zachovat v případě pozorování jste zde také správně.

Jak podat hlášení:

Existuje několik možností jak podat hlášení o pozorování neidentifikovatelných létajících objektů Projektu Modrá kniha.

 • On-line dotazník: Toto je nejsnadnější způsob jak podat hlášení. Průvodce vás provede jednotlivými částmi dotazníku a ukáže vám, která pole je nutné vyplnit. Dále vám průvodce podá nápovědu a příklady k jednolivým položkám, a tím vám umožní snadné vyplnění dotazníku. Tento způsob podání hlášení je také nejsnadnější ke zpracování, neboť data z něj sou přímo v elektroické podobě připravená ke strojovému zpracování. Všechny tyto aspekty umožnují jednodušší podání hlášení i jeho následné zpracování.

Online dotazník naleznete ZDE

Omlouváme se, ale v současné době není možné touto cestou podávat hlášení, systém se přiravuje. Děkujeme za pochopení.

 • E-mailem: Hlášení je také možné zasílat elektronickou poštou (E-mailem) na adresu: hlaseni@modrakniha.cz Do hlášení nezapomeňte uvést všechny údaje uvedené v sekci “Co v hlášení uvést” K e-mailu je také možné přidat přílohy (fotografie, náčrtky, videa) do celkové velikosti 8MB. (Emaily větší jak 8MB nebudou doručeny a vrátí se odesílateli jako nedoručitelné)
 • Pomocí zprávy na Facebooku: Projekt Modrá kniha má své Facebookové stránky: www.fb.com/ProjektModraKniha Zde je možnost hlášení podávat, podobně jako e-mailem, za pomocí soukromé zprávy. Prosím nepodávejte hlášení pomocí zprávy na zdi (timeline) projektu. Do hlášení nezapomeňte uvést všechny údaje uvedené v sekci “Co v hlášení uvést“
 • Tištěný dotazník: Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje elektronická forma podání hlášení, je také možnost podat hlášení za pomocí tištěného dotazníku. Ten je možné si vyžádat na e-mailu hlaseni@modrakniha.cz nebo pomocí zprávy na Facebooku. Zde je nutné uvést kontakt na vás včetně poštovní adresy. Na ni budé poté zaslán dotazník včetně odpovědní obálky.

Další možností je stáhnout si tištěný dotazník ve formátu PDF, ten následně vytiskout a zaslat na adresu projektu: Žižkovo nám. 20, 796 01 Prostějov

Dotazník ve formátu PDF naleznete ZDE

Omlouváme se, ale v současné době není možné touto cestou podávat hlášení, systém se přiravuje. Děkujeme za pochopení.

Co v hlášení uvést

Každé hlášení musí obsahovat několik nutných informací. Tyto informace jsou nezbytné pro správné vyhodnocení případu a pro jeho případné vysvětlení a katalogizování. Všechny tyto údaje jsou vyznačeny v tištěném dotazníku i v průvodci on-line dotazníku. Tento soupis je možné také brát jako informaci, co si především zapamatovat nebo poznačit pokud budete někdy v budoucnu pozorovat UFO nebo jiný neobvyklý jev.

Všechny tyto informace je nutné uvést při hlášení prostřednictvím E-mailu nebo zprávy na Facebooku. Pokud bude některý z údajů chybět a nebude možné kontaktovat pozorovatele, nemůže být hlášení analyzováno a následně zpracováno.

 • Kontakt na pozorovatele: Toto je úplně ten nejdůležitější údaj, který je nutné uvést. I když anonymní hlášení jsou možná, vřele doporučujeme všem uvést na sebe nějaký kontakt. Minimálně jméno a příjmení a emailovou adresu. Tyto údaje slouží pouze pro potřebu Projektu Modrá kniha a v žádném případě nebudou nikde publikována nebo poskytnuta třetí osobě. Údaje jsou získávány pro případné kontaktování pozorovatelů s dalšími dotazy a je na ni zasílám výsledek vyšetřování. Anonymní hlášení jsou také zpracovávány, ale nejsou katalogizovány a zařazeny do statistik. Proto ještě jednou prosíme všechny pozorovatele o uvedení kontaktu.
 • Datum a čas pozorování: Dalším důležitým údajem je datum a čas pozorování, respektive čas začátku pozorování a jeho konce (nebo délka pozorování). Tyto údaje slouží pro časové vymezení pozorování a umožnují porovnat údaje z letecký radarů a jiných sledovacích zařízení, a tím vyloučit případná chybná určení běžných letadel, helikotptér nebo satelitů. Pokud si tímto údajem nejste jistí, uveďte alespoň přibližné hodnoty (např. mezi 20 a 22 hodinou)
 • Místo pozorování: Místo pozorování je dalším důležitým faktorem. Stejně jako datum a čas pomáhá tento údaj při porovnávání pozorování s přelety známých letadel a jiných objetů. Tento údaj je také důležitý ze statistického hlediska, při tvorbě takzvaných Map pozorování. Pokud jste se pohybovali v průběhu pozorování uveďte prosím trasu pohybu (např. po silnic R46 mezi Prostějovem a Olšany). Dále je vhodné úvést i směr pozorování (např. směrem na Smržice nebo směrem na Jih)
 • Přesný popis pozorování: Důležitým bodem každého hlášení by měl být přesný popis průběhu pozorování. Ten by mě zahrnovat všechny okolnosti které vedly k pozorování, tedy jak jste objekt spařili, co jste v danou dobu dělali atd. Dále by popis měl zahrnovat okolnosti průběhu pozorování, především potom přesný popis pohybu objektu a jeho chování. Tedy jestli se pohyboval pomalu, rychle, jestli se jen vznášel, dále jestli se objekt zvětšoval, zmenšoval, měnil barvy a podobně. Posledním bodem popisu by mělo být vylíčení ukončení pozorování, tedy jak se objekt ztratil z dohledu (zmizení za horizontem, přelet za mraky a pod.) nebo jiné důvody ukončení pozorování. Tak jako ve všech ostatních bodech je lepší uvést co nevíce detailů je možné, i ten nejmenší detail může nakonec vést k vyřešení daného případu.
 • Přesný popis objektu: Posledním povinným bodem každého hlášení je přesný popis samotného pozorovaného objektu, případně objektů. V tomto popisu se pokuste uvést všechny možné detaily, které jste pozorovali na objektu. Především je důležitá barva, tvar, velikost (velikost se můžete pokusit odhadnout vzhledem k měsíci, slunci nebo jiným podobným objektům), pokud se nějaký z těchto bodů měnil v průběhu pozorování tuto změnu popište. Dalším bodem tohoto popisu je část týkající se zvuku, který objekt vydával, pokud však žádný nevydávál, uveďte to též. Vůbec není na škodu i trochu předvídat k čemu by jistý detail mohl sloužit, ve skutečnosti hodně pomůže, když napíšete například: “Na bocích objektu bylo malé čtverečky, které připomínali okna.” Jak již bylo uvedeno v předchozím bodě, čím více detailů, i těch možná nepodstatných, tím lépe.

Všechny výše uvedené body jsou nezbytné pro správné vyhodnocení a analýzu hlášení. Především je důležitý kontakt na vás, protože, pokud bude některý důležitý bod chybět můžeme vás o tom informovat a můžeme tyto chybějící údaje doplnit. Kromě výše uvedených bodů existuje ještě řada dalších aspektů pozorování. Výčet těch hlavních, které již nejsou nezbytné, ale pomáhájí při řešení případu, naleznete v sekci “Další podrobnosti pozorování” Pokud jste získali jakkýkoliv důkaz pozorování (fotografii, video apod.) více informací jak postupovat naleznete v sekci “Důkazy pozorování” Více informací o tom jak postupovat při fotografování a natáčení pozorování naleznete v sekci “Tipy pro fotografování a natáčení“

Co hlásit

Projekt Modrá kniha je především spolek věnující se fenoménu UFO, tedy neidentifikovatelnými létajícími objekty. Avšak projekt se věnuje téměř veškeré činnosti v oblasti mimozemského života a jeho přítomnsoti na Zemi. Proto okruh věcí které je možné hlásit je relativně velký. Soupis hlavních oborů hlášení naleznete níže, pokud budete pozorovat něco, co zde není uvedeno a vy jste přesvědčeni, že se to týká mimozemské přítomnosti nahlaste nám to též. V případě, že to nebude v našem okruhu zkoumání, budeme vás o tom informovat a hlášení předáme na patřičná místa.

 • Neidentifikovatelné létající objekty (UFO): Do této kategorie patří jakékoliv pozorování neznámého objektu na denní i nočné obloze. Objekty se mohou pohybovat nebo nehybně vznášet, případně provádět rozličné manévry na obloze. Dále sem patří pozorování neznámých světel na noční obloze. Nezáleží jestli byl objekt nebo světla pozorována pouhým okem nebo byla natočena na videokameru nebo vyfotografována.
 • Přítomnost mimozemšťanů na Zemi: Druhou kategorií je pozorování mimozemšťanů případně nezmámých stvoření na povrchu Země. Do této kategorie dále patří spatření i přistání neidentifikovatelných létajících objektů (UFO) na povrch Země.
 • Únosy do UFO: Další kategorií je specifická záležitost případů únosů lidí do UFO, tedy případy kategorie CE4 (Blízké setkání čtvrtého druhu, více v “Kategorie pozorování UFO”). Do této kategorie patří hlášení lidí, kteří zažili únos do UFO, podivné lékařské experimenty prováděné neznámými bytostmi, případy paralýzy, ztráty času a podobně.
 • Havárie UFO: Samostatnou kategorií jsou případy havárií neidentifikovatelných létajících objektů. I když je tento druh pozorování velmi vzácný, přesto se odehrává. Navíc případy havárie mají několik specifických vlastností, a proto si zaslouží vlastní kategorii. Do této kategorie můžeme zařadit jakékoliv havarování UFO do Zemského povrchu, srážky UFO s konvenčními letadly nebo spontání výbuchy neidentifikovatelných létajících objektů na obloze.
 • Agrosymboly (Kruhy v obilí): Poslední a také specifickou kategorií jsou agrosymboly. Tedy v naších podmínkách se jim běžné říká “kruhy v obilí” Avšak nemusí se jednat pouze o kruhy v obilí, obrazce se mohou vyskytovat v trávě, kukuřici či jiných plodinách. Dále do této kategorie patří i různé obrazce vytvořené v zemi či skále.

Projektu Modrá kniha můžete hlásit případy z celého světa, avšak projekt vyšetřuje případy pouze z území České republiky, případy z cizích zemí budou přeloženy do anglického jazyka a postoupeny ufologickým organizacím v dané zemi.

Další podrobnosti pozorování

Ty nejdůlležitejší údaje, které je nutné uvést jsou popsány výše v sekci “Co v hlášení uvést“. Existuje i řada dalších podrobností, které mohou pomoci s vysvětlení daného případu. Zde je seznam těch nedůežitějších.

 • Počasí: Počasí a aktuální stav oblohy má velký vliv na pozorování. Zkuste si prosím zapamatovat a následně uvést v hlášení jaké bylo počasí v době pozorování. Především je dobré uvést, kde se nacházelo slunce či měsíc a také jak to bylo s oblačností.
 • Vliv na okolí: Důležitým faktorem pozorování je také vliv pozorovaného objektu na jeho okolí. Neboť pokud po sobě objekt případně zanechá jakoukoliv stopu, tato stopa může být analyzována a následně sloužit jako fyzický důkaz. Takovouto stopou může být spálenina na zemi či stromech případně jiné stopy po činnosti UFO. Některé vlivy nemusí být trvalého chrakteru, ale mohou se projevovat jen v přítomnosti objektu. Takovými vlivy mohou být poruchy elektronických přístrojů, poruchy příjmu televizního signálu a pod. Podledním možným vlivem na okolí, který se může vyskytovat v přítomnosti UFO je takzvaná “ztráta času”, kdy dochází k jakémusi výpadku vnímání času. I když je tento jev velmi vzácný u některých významných pozorování k němu dochází. Pokud jste tedy byli svědci nějakého vlivu na okolí nebojte se o něm zmínit.
 • Výfukové splodiny: Dalším bodem pozorování jsou výfukové splodiny vydávané objektem nebo kondenzační pruhy vytvářené za objektem. Tyto stopy mohou napovědět něco o konstrukci pohonu objektu.
 • Pohyb pozorovatele: Pohyb pozorovatele vzhledem k pozorovanému objektu má velký vliv na odhadnutí vlastností pohybu daného objektu, neboť jeho pohyb je zkreslen pohybem pozorovatele. Může tedy docházet k tomu, že pozorovatel jedoucí v autě popíše pohybující se objekt, i když se objekt vůbec nehýbe. To je způsobeno tím, že se nepohybuje objekt, ale pozorovatel. Z tohoto důvodu je dobré znát co nejvíce podrobností o pohybu pozorovatele, pokud se pohyboval. Ideálně je nejlepší znát přesnou trasu pohybu, ale postačí i například určení směru a přibližné rychlosti. Pokud však nevíte, nevadí, ale uveďte alespoň, že jste se pohybovali.
 • Stanoviště pozorovatele: Stanoviště pozorovatele hraje také svou roli v kvalitě pozorování. Pokud například pozorujete za zavřeným oknem svého domu váš rozsah pohledu je omezený. Také zavřené okno může zkreslovat a případně vytvářet další odrazy. Proto prosím zkuste stručně ve svém hlášení popsat jak vypadalo vaše stanoviště v průběhu pozorování. Případně pokud se jakýmkoliv způsobem měnilo, tak jak.
 • Nákresy a schémata: Pokud se vám nepodařilo objekt nebo objekty vyfotografovat nebo natočit, můžete se pokusit vytvořit náčrtek toho jak objekt vypadal. Do náčrtku můžete zkusit popsat jednotlivé části a zaznamenat směr pohybu. Dále můžete nakreslit jednoduchou mapu ukazující pohyb objektu a případně i váš pohyb pokud jste se v průběhu pozorování pohybovali.
 • Vlastní dojmy pozorovatele: Pokud máte z pozorování nějaké dojmy, například obavy nebo vzrušení. Nebojte se nám je sdělit, všechny tyto informace mohou být důležité. Dále pokud vám objekt něco připomínal, nebo zhruba tušíte co by to mohlo být, taktéž se nebojte nám to sdělit.

Toto je výčet dalších důležitých vlastností pozorování, tyto vlastnosti jsou taktéž důležité a pomáhají vysvětlení daného případu, avšak nejsou již úplně zásadní. Obecně ale stále platí, že čím více detailů v hlášení uvedete tím lépe. I ten pro vás nejnepodstatnější detail může nakonec v rukou zkušeného ufologa vést k vysvětlení případu.

Důkazy pozorování

Pokud se vám podařilo získat jakkýkoliv fyzický důkaz pozorování informujte nás o tomto faktu. Fotografie a videa můžete přidávat přímo v průvodci on-line dotazníku. Ten vám poskytne přesný návod jak to provést. Pokud však podáváte hlášení jinou cestou (do e-mailu můžete vkládat fotografie a videa do celkové velikosti 8MB) uveďte zde, že vlastníte fotografické nebo video materiály k pozorování a my vám následně zašleme infomace o tom jak nám tyto materiály předat. Jiné než digitální důkazy můžete zasílat na adresu projektu: Žižkovo nám. 20, 796 01 Prostějov nebo požádat o jejich osobní vyzvednutí našim vyšetřovatelem.

Tipy k fotografování a natáčení pozorování

Zde naleznete tipy pro pořízení tech nejkvalitnějších fotografických a filmových důkazů svých pozorování. Fotografické a filmové důkazy, pokud jsou správně pořízeny, jsou skvělým doplňkem hlášení a pomáhájí případnému vysvětlení případu, případně jako záznam nějakého opravdu záhadného úkazu. V dnešní době, kdy má u sebe fotoaparát nebo videokameru zabudovaný téměř každý telefon, není o tyto důkazy nouze, avšak jejich kvalita se liší. Proto vám zde radíme jak v takovém případě postupovat.

 • Fotoaparát: Fotoaparát je skvělou pomůckou pro zachycování detailů pozorovaného objektu. Protže jsou fotoaparáty kvalitnější a dosahují vyššího rozlišení je možné z nich vyčist mnoho detailů pozorovaného objektu i v případě, že je objekt velmi vzdálen. Narozdíl od videokamery však neumí zachytit pohyb objketu. Pokud fotografujeme vzdálený objekt, mělo by být ostření nastaveno na “nekonečno”. V případě že používáte automatiku, dbejte na to, aby mezi vámi a objektem nebyla nějaká překážka (například větev), která by automatiku zmátla. Dalším faktorem je přiblížení, pokud máte možnost pořidte jeden snímek na co nejmenší přiblížení tak, aby bylo vidět co největší množství okolí. Následně pořiďte snímek s co největším optickým přiblížením. Níkdy nepoužívejte digitální zoom, ten výrazně degraduje kvalitu fotografie, následné zvětšení v grafickém editoru je vždy kvalitnější. Objekty v noci vždy fotografujte bez použití blesku a pokud je to možné zafixujte fotoaparát na nějakou podložku, zabráníte tím roztřesení snímku. Posledním důležitým krokem je, zasílat nám původní, neupravené fotografie. Jakkoliv upravovné fotografie nemohou být řádně analyzovány. Děkujeme.
 • Videokamera: Pořízení videozáznamu pozorování je velmi ceněný důkaz a výzkumný materiál. I když není videozáznam tak kvalitní co do zobrazení detailu pozorovaného objektu, jako fotografie, poskytuje nám obraz o celém pozorování. Zvláště pak je vidět změna objektu v čase a jeho pohyb. U natáčení platí podobná pravidla jako u fotografování. Tedy je nutné ostřit na nekonečno. Dále je opět dobré pořídit záznam s minimálním zoomem, aby bylo možné zachytit i okolí, a následně potom přiblížit objekt pomocí optického zoomu, nikoliv digitálního. Dále je dobré opřít videokameru na pevnou podložku a vyvarovat se tím rozechvění záznamu třesem rukou. Posledním důležitým krokem, stejně jako u fotografií, je, zasílat nám původní, neupravené a jakoliv sestříhané video. Jakkoliv upravovné video nemůže být řádně analyzováno. Děkujeme.

Toto je přehled těch nejdůležitějších tipů, jak se zachovat při pozorování. Naposledy zůstává zmínit jen to, že je vždy lepší vytáhnout ten nejkvalitnější fotoaparát či videokameru. A to i v případě že její zpovoznění by zabralo trochu času. Vždy je lepší mít krátký ale kvalitní záznam, než dlouhý a nekvalitní. Přejeme vám mnoho úspěchů při pořozování dokumentace UFO.

Závěr

Tato stránka poskytuje přehled toho nejdůležitějšího jak postupovat v případě, že jste pozorovali UFO. Pokud jste to štěstí ještě neměli, tato stránka vám může být jakýmsi návodem co v takovém případě dělat. V případě že máte nějaké dotazy či přomínky neváhejte nás kontaktovat.