Agrosymbol u Bohdánkova ze 7. Července 2018

Tento agrosymbol byl zaznamenán na internetu 7.7.2018 na webu „Crop Circle Connector“ (www.cropcircleconnector.com). Právě z této webové stránky a dalších článků na sociálních médiích se o tomto agrosymbolu dozvěděli členové projektu Modrá kniha. Bohužel členové projektu se o tomto agrosymbolu dozvěděli již s velkým zpožděním, což zapříčinilo pouze omezené možnosti ve výzkumu tohoto agrosymbolu. Zjednodušeně se dá říct, že návštěva tohoto agrosymbolu byla pouze za účelem zdokumentování a zanesení agrosymbolu do databáze projektu.

2. Umístění agrosymbolu

Agrosymbol byl umístěn na poli severně od silnice 278 mezi obcemi Hodkovice nad Mohelkou a Vlčetín. Agrosymbol se nacházel na obilném poli mezi silnicí 278 a obcí Bohdánkov. Vzdálenost od silnice byla zhruba 50 až 100m a od obce Bohdánkov přibližně 400m.

Pole, na kterém byl agrosymbol umístěn leží téměř v rovině se silnicí 278 a obcí Bohdánkov, proto viditelnost agrosymbolu ze silnice byla velmi omezena a nebylo možné proto ze silnice vidět celý tvar agrosymbolu.

Agrosymbol byl umístěn cca 3km na sever od malého civilního letiště na jih od obce Hodkovice nad Mohelkou. Podle informací to byli právě členové místního aeroklubu, kdo nahlásil nález tohoto agrosymbolu.

Agrosymbol
Kód případu: AS-2018-07-07-01
Datum nálezu: 07. Července 2018
Umístění: Bohdánkov (okres Liberec)
Datum návštěvy: 14. Července 2018

3. Návštěva agrosymbolu členy projektu Modrá kniha

Agrosymbol byl navštíven vedoucím projektu Modrá kniha Zdeňkem Císařem dne 14. 7. 2018. To znamená, že návštěva se odehrála po týdnu od nalezení agrosymbolu. Prodlení návštěvy bylo dáno zpožděním v získání informací o tomto agrosymbolu.

Následuje časová osa návštěvy agrosymbolu:

6:27 – Příjezd na místo agrosymbolu

6:40 – Provedení dvou přeletů za pomocí dronu a pořízeny fotografie a videozáznam.

7:25 – Vstup do agrosymbolu

8:05 – Výstup z agrosymbolu

8:20 – Poslední přelet dronu

8:50 – Ukončení návštěvy

V průběhu návštěvy byly provedeny celkem tři přelety dronem nad agrosymbolem za účel pořízení fotodokumentace a videozáznamu. Přelety byly realizovány z různých výšek a bylo pořízení několik celkových fotografií a dále i několik detailních fotografií z vnitřní části AS.

Z důvodu pozdní návštěvy bylo provedeno pouze omezené zkoumání AS z důvodu již proběhnuvší velké aktivity obyvatelstva uvnitř AS. Viz dále.

Fotografie agrosymbolu:

4. Stav agrosymbolu v době návštěvy

V době návštěvy agrosymbolu, což bylo týden po oficiálním oznámení, byl již agrosymbol veřejně znám v dané oblasti díky několika novinovým článkům a zprávám na internetu. Z tohoto důvodu byl agrosymbol hodně navštěvován veřejností a tím pádem došlo ke značnému poškození AS

Z výše uvedených důvodů byly na agrosymbolu napáchány velké škody, byly všlapány přístupové cesty k AS, uvnitř AS bylo umístěno značné množství cizích objektů (květiny, kameny a další), taktéž z důvodu velkého pohybu lidí, byl vnitřek objektu značně poškozen, obilí bylo pošlapáno a okraje agrosymbolu byly poškozeny.

Z těchto důvodů bylo pouze provedeno fotografování AS a nebyly provedeny žádné další měření.

5. Měření uvnitř agrosymbolu

Z důvodu pozdní návštěvy a značného poškození AS nebylo provedeno pozemní geometrické měření AS

Dále nebylo provedeno měření radioaktivní stopy ani změny v elektromagnetickém poli.

6. Informace z vnitřní části AS

Uvnitř agrosymbolu bylo zřetelně viditelné, že obilí bylo položeno od středu AS směrem ven a uvnitř velkých polehlých částí bylo nejdříve položeno obilí ve vnitřních části oblouku a dále směrem k od tohoto polehnutí dále do vnějšího oblouku. Viz fotografie.

Okraje uvnitř agrosymbolu byly v určitých částech roztřepené, ale v některých částech byly naopak pravidelné. Lze předpokládat, že okraje byly pravidelné v celé části AS, k roztřepení došlo až v průběhu a díky značné návštěvnosti AS.

Uvnitř agrosymbolu nebyly nalezeny žádné otvory ani prohlubně naznačující umístění tyčí vyznačující středy při tvorbě AS lidskou činností.

Značná frekvence návštěvníků uvnitř AS bylo obilí uvnitř značně poškozeno a proto nebylo možné určit jakým způsobem bylo obilí položeno uvnitř AS. Ale na některých místech bylo jasně vidět, že některé části obilí měli tendenci se opět zvedat a pokračovat v růstu. To by mohlo naznačit, že klasy byly pouze lehce ohnuté a nikoliv celkově polámané. Ale jak bylo výše uvedeno, z důvodu velké návštěvnosti a doby od návštěvy od nahlášení není možné toto jednoznačně říci.

7. Tvar agrosymbolu

Agrosymbol u obce Bohdánkov se vyznačuje velmi složitou strukturou. Celkový pohled nad agrosymbol z výšky cca 100m nad obrazcem je zobrazen níže.

Na tomto snímku je vidět, že objekt se skládá ze spirály několika půlkruhů vycházejících ze středu symbolu. Dále v jižní části je umístěno několik soustředných půlkruhů s dělením.

Z výše uvedené fotografie je zřetelně patrné, že střed as neprochází žádnou traktorovou stopou, tohoto důvodu a také z důvodu složitosti obrazce naznačuje, že by se mohlo jednat o pravý obrazec, která nebyl vytvořen člověkem.

8. Odběr vzorků

Vzhledem k poškození AS a době od nahlášení nebyly odebrány žádné vzorky.

9. Další informace o agrosymbolu

O tomto agrosymbolu bylo publikováno mnoho informací na internetu. Níže je uveden seznam dalších zdrojů.

Crop Circle Connector:http://www.cropcircleconnector.com/2018/Bohdankov/Bohdankov2018a.html

Liberecká drbna:

https://www.libereckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/15300-u-bohdankova-se-objevily-kruhy-v-obili.html

Idnes:

https://liberec.idnes.cz/kruhy-v-obili-bohdankov-u-hodkovic-nad-mohelkou-fr7-/liberec-zpravy.aspx?c=A180709_153744_liberec-zpravy_tm

Podobné agrosymboly v okolí

  1. července 2015 se objevil nedaleko agrosymbol u obce Klíčnov (okres Jablonec nad Nisou)

  1. července 2013 se objevil agrosymbol u obce Sychrov

11. Závěr

I přes pozdní návštěvu a míru zničení agrosymbolu lze uvažovat o možnosti, že tento obrazec může být pravý, tedy, že nebyl vytvořen člověkem.

Tuto teorii potvrzuje několik indicií. Těmi jsou míra složitosti AS, snaha některých klasů pokračovat v růstu, kvalita provedení okrajů a způsob polehu obilí.

Dále k této teorii nasvědčuje, že obrazec byl umístěn na né příliš viditelném místě.

Ale bohužel k míře poškození a tím pádem nemožnosti provedení řádného studia není možné jednoznačně určit jedná-li se o pravý obrazec či nikoliv.