Historie fenoménu UFO

Historie fenoménu UFO je téměř stejně stará jako lidstvo samo. Již na starých jeskyních malbách pravěkých lidí můžeme nalézt malby a rytiny neznámých objektů pohybujících se po obloze, nebo nákresy podivných postav připomínající novodobé astronauty. Dále je možné nalézt zmínky a náznaky dokonce i v Bibli a jiných starověkých náboženských textech. Takto můžeme postupovat přes starověké a středověké historické texty zaznamenané v knihách a kronikách po celém světě. Bohaté a zajímavé texty je možné nalézt i v mytologii původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky i Asie. Až se po všech těchto historických etapách dostáváme do současné doby, jež je taktéž bohatá na pozorování jiné zmínky o fenoménu UFO.

Vzhledem k takto širokému rozsahu historie tohoto fenoménu se většina ufologů (a k nim patřím i já) shodla na rozdělení této doby na několik úseků. Největším milníkem v historii fenoménu UFO je s jistotou 24. červen 1947, kdy se odehrálo první široce publikované pozorování neidentifikovatelných objektů. To má na svědomí pilot Kenneth Arnold, který toho dne letěl poblíž Mt. Rainier a pozoroval devět neznámých objektů, které se pohybovaly vysokou rychlostí pod jeho letadlem. Po jeho přistání se strhl velký zájem novinářů o jeho pozorování a tím vypukla první vlna pozorování „létajících talířů“, onen pojem UFO jako „neidentifikované létající objekty“ vzniknul až mnohem později. Avšak tímto velmi slavným (tedy alespoň mezi ufology) pozorováním vniklo to čemu v ufologii říkáme „moderní věk UFO“, který trvá dodnes. A taktéž tomuto období se věnuje většina výzkumníků, kteří si říkají ufologové.

Ale co všechna ta doba před vnikem onoho „moderního věku“ UFO? Ani ta není ponechána bez studia, jen se jí zabývají jiní výzkumníci. Průkopníkem v této oblasti studia historie fenoménu UFO je bezesporu Erich von Däniken jež v roce 1969 vydal svou první knihu „Vzpomínky na budoucnost“, jež se stala základem pro nový vědní obor „Paleoastronautika“ nebo „Archeoastronautika“, jež jsou obory věnující se mimozemským návštěvám v historii lidstva. I když většina akademické a vědecké společnosti tyto výzkumy nepovažuje za legitimní vědní obory, já je schválně takto nazývám, neboť odmítat něco co nebylo doposud úspěšně potvrzeno, ale ani vyvráceno by nebylo vědecké. Totéž totiž platí i ufologii, ta doposud také není uznávaná jako pravá věda. I když se jí po celém světě věnují tisíce lidí, včetně osob s vědeckým vzděláním. Ale to se již dostáváme mimo původní myšlenku rozdělení historie tohoto fenoménu.

Otázku toho jak budete tento fenomén brát vy, jako čtenáři, ponechám čistě na vás. Já vás nyní provedu historií „moderního věku“ UFO, včetně svých poznatků a názorů, které jsem si vytvořil v průběhu studia mnoha událostí. Konečné závěry však ponechám na vás, proto vás prosím ponechte si otevřenou mysl a zkuste si udělat vlastní názor na to „co se to venku“ odehrává. Možná dojdete ke stejným závěrům jako já, že „tu nejsme sami“, nebo tento text zavřete s myšlenkou, že se jedná o „naprosté nesmysly“. Jak to bude je jen na vás, já jsem jen průvodce.

Tato sekce stránek vzniká jako výsledek mé badatelské činnosti na poli ufologie a to přesněji v oblasti historie tohoto zajímavého fenoménu. Celá tato sekce je pojata jako kniha, která by vás měla provést celou historií. Jednotlivé kapitoly jsou chronologicky řazeny. Celou tuto připravovanou knihu si můžete také stáhnout níže. Jak budou přibývat kapitoly v knize budou ve stejnou dobu publikovány nové stránky i zde. Na konci každé kapitoly/stránky naleznete seznam použitých zdrojů, jež můžete použít pro ověření mnou publikovaných informací, případně pro vlastní další studium. Rád bych jen na tomto místě upozornil, že tato kniha nemá sloužit pouze jako reprodukce již zveřejněných informací, ty si každý může vyhledat a nastudovat sám, ale jako vhled do komplexní historie včetně všech jejich souvislostí a tajů a co je důležité a hlavní na této knize, je vyjádření mého osobního názoru, pocitů a výsledků mé badatelské činnosti. To jestli budete s mými názory a závěry souhlasit či nikoliv, nechám již čistě na vás, každopádně v žádném případě se nebráním smysluplné diskuzi ohledně jakékoliv části knihy nebo jiného tématu spojenému s ufologií. Na konci této stránky naleznete seznam aktualizací této strany a knihy. Dál již nebudu zdržovat a nechám vás se ponořit do historie.

Kniha ke stažení:

Seznam aktualizací:

3.12.2019 – Zveřejněna první verze